انتخاب رشته سراسری (تجربی، ریاضی، انسانی، هنر، زبان)

مراحل انتخاب رشته در سایت

  • مرحله اول: دریافت ارائه اطلاعات کارنامه ای
  • مرحله دوم: تماس اولیه طرف مرکز مشاوره
  • مرحله سوم: پرداخت هزینه ی پاسخ به سوالات کلی و اولیه
  • مرحله چهارم: مشاوره به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه مشاوره اول
  • مرحله پنجم: تکمیل قرارداد و ثبت نام
  • مرحله ششم: ارائه انتخاب رشته اولیه پیشنهادی + مشاوره دوم فایل اکسل
  • مرحله هفتم: کنترل اول انتخاب رشته + مشاوره سوم ۱۵ دقیقه فایل اکسل
  • مرحله هشتم: کنترل نهایی انتخاب رشته + مشاوره چهارم ۱۵ دقیقه فایل اکسل
  • مرحله نهم:  در صورت درخواست مشاوره پاسخ به سوالات + پرداخت هزینه